Gå til hovedindhold
Du er her:

Kommunen ønsker over tid at udvikle erhvervsområdet ved Firskovvej med en blanding af boliger, virksomheder og større butikker. De nye bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet med stiforbindelser til det rekreative område Ermelundskilen mod nord. Vores ønske er, at den nye bydel får sin egen profil og tilbud, som supplerer den eksisterende by. Der er derfor udarbejdet en udviklings- og helhedsplan for området i tæt dialog med grundejere, naboer og interesseorganisationer m.fl.

Udviklings- og helhedsplanen – Fremtidens Firskovvej er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 3. oktober 2019. Planen fastlægger 6 overordnede principper for udvikling af området og skal være styrende for den videre fysiske planlægning og prioriteringer i området.

På baggrund af udviklings- og helhedsplanen skal der nu arbejdes videre med udviklingen af området i fortsat dialog med området grundejere og interessenter, samt byen borgere.

Læs mere om indholdet i planen og processen

 • De 6 principper
  1. En levende bydel med gode naboskaber!   Firskovvejområdet vil i fremtiden have sin egen profil og tilbud, der understøtter den eksisterende by, og bidrager til byens identitet som handels- og vidensby. Koblingen til bymidten og vidensbyen skal styrkes - både fysisk, funktionelt og mentalt.

    
  2. En tæt og blandet bydel i øjenhøjde!   Blandede funktioner som boliger, erhverv, uddannelse og offentlige funktioner skal bidrage til en levende bydel. Fx. Kan offentlige funktioner kombineres med andre funktioner i nye bebyggelser. Butikker og publikumsorienterede funktioner skal som udgangspunkt placeres i stueetagen langs firskovvej, hvor de bidrager positivt til bymiljøet og bylivet.

    
  3. En smuk bydel med varieret arkitektur af høj kvalitet!   Nye bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet, med bygningshøjder tilpasset omgivelserne. Facader skal udformes med forskellige materialer og forskydninger i facaden, så der opstår et varieret facadeforløb og små nicher til ophold. Byrum skal sikre gode komfortforhold med vind, vand og dagslys. Der er fokus på kantzoner dvs. Hvor bygningerne møder byrummet.

    
  4. En tilgængelig bydel med nye forbindelser!   Stiforbindelser på tværs af området skal give adgang fra området til ermelundskilen og boligområdet mod syd. Området skal være sikkert og tilgængeligt for alle trafikanter og kobles til supercykelsti og kollektiv transport. Der skal bygges hensynsfuldt mod naboer og gives tilbage til dem, der besøger bydelen.

    
  5. Den nye firskovvej skal samle bydelen!   Firskovvej skal kunne afvikle den nødvendige trafik, og det nye vejtracé skal indrettes, så det indbyder til byliv med bynatur og grønne regnvandsløsninger. Området skal have den nødvendige parkeringskapacitet, som etableres i konstruktion - gerne i form af fælles løsninger og i kombination med andre funktioner.

    
  6. En grøn og bæredygtig bydel!   Den nye bydel skal fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og bidrage til indfrielse af FN´s verdensmål for bæredygtighed. Det skal fremmes, at nye bygninger bruger mindst mulig energi, samt at regnvandshåndteringen bidrager positivt til områdets udvikling.
 • Dialog om fremtidens Firskovvej

  Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået en aftale med arkitektfirmaet Tredje Natur om at udarbejde en udviklings- og helhedsplan.

  Tredje Natur har stor erfaring med byudviklingsprojekter i både ind- og udland, men kommunen prioriterer højt, at planen bliver udarbejdet i dialog med grundejerne, naboer og interesseorganisationer.

  I foråret 2018 blev der afholdt en række workshops om fremtidens Firskovvej.

  Læs mere om høringer og dialog her.

Processen for udviklings- og helhedsplanen

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet udviklings- og helhedsplanen for Firskovvej i samarbejde med arkitektfirmaet Tredje Natur og i tæt dialog med grundejere, naboer og interesseorganisationer. 

Vi har i processen afholdt en række workshops om fremtidens Firskovvej i foråret 2018, været på inspirationstur med kommunalbestyrelsen, ligesom der har været udstilling om planen og byvandring i området. Se mere om dialogprocessen herover.