Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Vejarbejder og trafikomlægninger

Her kan du læse om kommunens igangværende vejarbejder og trafikomlægninger, og hvad det betyder for dig.

Vejarbejde på Taarbæk strandvej
Vejarbejde på Taarbæk Strandvej

Aktuelle vejarbejder og trafikomlægninger

 • Hummeltoftevej ved BaseCamp Lyngby - Nyt signalanlæg og vejprofil

  I forbindelse med opførelse af BaseCamp Lyngby bliver der etableret nyt signalanlæg og vejprofil for at forbedre fremkommeligheden.

  Projekterne består af:

  • Nyt signalanlæg ved frakørselsrampen og udvidelse af frakørselsrampen fra Lyngby Omfartsvej.
  • Etablering af ny adgangsvej til BaseCamp Lyngby
  • Etablering af krydsningspunkt ved broen, så det er nemmere for fodgængere at krydse vejen
  • Ny asfaltbelægning.

  Anlægsarbejdet vil foregå i perioden start april og frem til efteråret 2020. Der vil i perioden opleves gener i forhold til fremkommeligheden i området.

 • Hummeltoftevej - Beplantning

  For at få flere træer i byrummet udføres følgende projekter:

  • Der plantes træer langs med Hummeltofteparken
  • Udskiftning af gamle træer på Sennepsmarken
  • Nye ”øer” på midten af vejbanen med træer og beplantning langs med Hummeltoftevej.

  Anlægsarbejdet vil foregå i perioden start april og frem til efteråret 2020. Der vil i perioden opleves gener i forhold til fremkommeligheden i området.

 • Letbanen - Vejarbejder

  Der vil løbende være vejarbejder i de kommende år i forbindelse med anlæg af letbanen. 

  Følg med på kommunens side om letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Lundtofte skole – Adgangsforholdene til skolen

  Lundtofte skole skal bygges om fra sommeren 2020 til forår 2022, hvilket påvirker adgangsforholdene til skolen samt trafikken i nærområdet fra april 2020 på forskellig vis.

  Fra sommeren 2020 sker følgende:

  Adgang til byggepladsen fra sommeren 2020 sker gennem porten fra Nøjsomhedsvej:

  • Busstoppet på Nøjsomhedsvej flyttes midlertidig mod vest for at undgå byggepladsen som adgangsvej
  • Afsætningsbanen for biler på Nøjsomhedsvej ved skolen flyttes til Lundtoftevej, hvor der afmærkes en ny afsætningsbane
  • Stiforbindelsen fra Nøjsomhedsvej til indskolingsbygningen og pavillon forbedres. Dvs. der etableres en offentlig sti bag om skolen, så man ikke skal krydse byggepladsen.
 • Lyngby Omfartsvej - Genopretningsplan 2020-2021

  Forvaltningen har henover det seneste år foretaget en gennemgang af tilstanden af Lyngby Omfartsvej og udarbejdet en genopretningsplan. Det er undersøgt, hvilke tiltag der skal til for at få vejen istandsat, således at den er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

  Genopretningsplanen omfatter alene akutte behov samt en udbedring af disse i en rækkefølge, der er mest optimal set ud fra et vejteknisk samt økonomisk hensyn - nogle arbejder forudsætter således, at andre er gennemført.

  I genopretningsplanen er der lagt op til følgende i prioriteret rækkefølge:

  1. Yderligere undersøgelse af ledningsnettet samt brønde til afvanding.
  2. Udskiftning af autoværn i midterrabatten. Midterrabatten oprenses samtidig for at mindske gener for trafikanter.
  3. Reparation af ødelagte brønde og stikledninger efter færdiggjort gennemgang af afvandingssystemet.
  4. Reparation af broer og bygværker skal gøres for at sikre levetiden på konstruktionerne, af økonomiske hensyn samt for at opretholde sikkerheden.
  5. Udlægning af nyt slidlag og optegning af ny vejafmærkning kan udføres efter oprensning af rabatter langs med nødsporet. Oprensning skal udføres forinden selve udlægningen af slidlaget.

  Læs evt. yderligere i den politiske sagsfremstilling om "Tilstanden af Lyngby Omfartsvej", der blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

 • Lyngby Omfartsvej - Udskiftning af autoværn

  Hastigheden på Lyngby Omfartsvej bliver sat ned til 50 km/t på strækningen igennem kommunen i perioden 9. juni til ultimo september. Hastighedsnedsættelsen omhandler kun det område, hvor der udføres vejarbejde.

  Vejarbejdet er forlænget, idet de planlagte forhold omkring autoværnets fundering, ved alle tunneller og broernes overgange, har vist sig ikke at være helt som forventet. Der er nu ved at blive specialfremstillet fundamentsblokke, som vil blive sat i forbindelse med det resterende autoværn. Arbejdet tager derfor længere tid end forventet.

  Ved et gennemgribende eftersyn af omfartsvejen har det bl.a. vist sig, at autoværnet er defekt på store dele af strækningen, hvorfor det skal udskiftes med det samme.

  Kommunen er allerede præget af større vejarbejder, men da det handler om trafiksikkerheden på omfartsvejen, er opgaven højt prioriteret.

  I myldretiden vil begge kørebaner være åbne i myldretidsretningen, hvorefter der kun vil være 1 kørebane åben på den strækning, hvor der aktuelt arbejdes. Myldretiden er kl. 7-9 om morgenen og igen kl. 15-17.

  Hastighedsbegrænsningen er døgnet rundt på 50 km/t af hensyn til vejarbejderne.

  Vi beklager generne med længere transporttid for bilisterne, og yderligere støj for naboerne i perioden. Men det skal være sikkert at køre på vores veje i kommunen … også omfartsvejen!

  Husk derfor at sænke farten til 50 km/t, så der bliver passet på dem, der udskifter autoværnet.

  Døgnvagt

  Hvis du er generet af støj fra vejarbejdet uden for normal arbejdstid, kan du ringe til Arealdrifts døgnvagt på tlf. 45 87 80 33.

  Det støjende arbejde kan ikke blive stoppet, men forholdene i forbindelse med din henvendelse vil blive undersøgt og vurderet, hvorvidt der skal justeres på udførelsen af arbejdsopgaverne.

  Spørgsmål?

  Har du yderligere spørgsmål til vedligeholdelsesarbejdet på Lyngby Omfartsvej, er du velkommen til at kontakte Center for Arealer og Ejendomme på tlf. 45 97 36 80 eller arealerejendomme@ltk.dk.

 • Sorgenfri St. - Cykelparkering

  For at forbedre forholdene for cyklerne ved Sorgenfri st. bliver der etableret overdækket cykelparkering, hvor der i dag findes pendlerparkering (p-plads ved tankstationen).

  Cykelparkeringen vil give bedre adgang for cykler og gående på broen over jernbanen.

  Anlægsarbejdet vil foregå i perioden start april og frem til efteråret 2020. Der vil i perioden opleves gener i forhold til fremkommeligheden i området.

 • Trongårdsparken - Byudvikling

  I forbindelse med byudviklingen af Dyrehavegårds Jorde genetableres Trongårdsparken med cykelstier og fortove på begge sider, samt en midterabat med beplantningen. Arbejdet forventes færdigt ved udgangen af november 2020. 

  Slidlagsarbejdet er planlagt til sommeren 2021, i det størstedelen af byggepladstrafikken forventes afsluttet til den tid.

  Læs mere om byudviklingen på Dyrehavegårds jorder.