Gå til hovedindhold
Du er her:

Love og regler for standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune

Her finder du henvisninger til love og regler, der gælder for standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune.  

Love

Færdselsloven 

Bemærk: Færdselsloven er ændret, og derfor er det ulovligt at standse og parkere helt eller delvist i skillerabatten i byområder fra d. 1. maj 2022

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Standsning og parkering er reguleret i færdselsloven. Det følger bl.a. af loven, at det indenfor tættere bebygget område, det vil sige indenfor byzonetavler, ikke er tilladt at standse eller parkere på fortov.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi dog vedtaget en lokal bekendtgørelse om standsning og parkering, der giver køretøjer (max 3.500 kg) mulighed for at standse eller parkere delvist på fortovene i kommunen forudsat, at:

 • det maksimalt er halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning
 • hvis standsning eller parkering finder sted som beskrevet som ovenfor, og fortovet er flise- eller asfaltbelagt, så skal min. 1,2 m af fortovet friholdes til fodgængerne

Illustration af parkeringsregler:

Vej - illustrationer af parkeringsregler
Illustrationer af parkeringsregler

Ofte stillede spørgsmål om parkering

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune

 • Bekendtgørelse om standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune

  I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, og § 92 c, stk. 4, samt lov om offentlige veje § 90, stk. 2, bestemmes med samtykke af Nordsjællands Politi følgende:

  Anvendelsesområde

  § 1. Bekendtgørelsen finder alene anvendelse i forhold til køretøjer, der er henstillet på offentlige veje og private fællesveje.

  Standsning og parkering delvist på fortov

  § 2. Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halv-delen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2. Hvis standsning eller parkering finder sted som beskrevet i stk. 1, og der er tale om flise- eller asfaltbelagt fortov, skal fortovet være friholdt til passage i mi-nimum 1,2 meters bredde.

  Parkering med henblik på reklame eller overnatning

  § 3. Der må ikke parkeres køretøjer, der er særligt indrettet med henblik på re-klame eller overnatning.

  Parkering af tunge køretøjer, påhængskøretøjer, sættevogne, motorredskaber og traktorer

  § 4. Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser, autocam-pere og lignende), påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (trailere, campingvogne og lignende), sættevogne, motorredskaber og traktorer må i tidsrum-met fra kl. 19.00 til kl. 07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

  Stk. 2. Påhængskøretøjer (trailere, campingvogne og lignende) med en tilladt to-talvægt på højst 3.500 kg må parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er tilken-degivet ved særlig afmærkning.

  Parkeringszoner

  § 5. På udvalgte gader, veje, pladser og lignende, hvor der er etableret parkerings-zone med tidsbegrænset parkering, må parkering kun ske i henhold til de angivne tidsrestriktioner. Parkering i længere tid end de angivne tidsrestriktioner må kun fo-retages i overensstemmelse med stk. 2.

  Stk. 2. Fritaget for tidsbegrænset parkering inden for parkeringszone er:

  a) Køretøjer forsynet med en af kommunen udstedt gyldig, digital parkeringslicens til parkeringszonen.

  b) Køretøjer der anvendes ved vejarbejde, såfremt parkering er nødvendig af hen-syn til vejarbejdet, og der træffes fornødne sikkerhedsforanstaltninger i henhold til tilladelse fra kommunen.

  c) Køretøjer tilhørende politi, brandvæsen, kriminalforsorg, redningsberedskab el-ler redningskorps, såfremt parkering er nødvendig af hensyn til arbejdet og kø-retøjets tilhørsforhold tydeligt fremgår ved køretøjets udseende eller ved doku-mentation anbragt i forruden.

  d) Køretøjer forsynet med handicapparkeringskort er fritaget tidsrestriktion i det omfang, som fremgår af reglerne for handicapparkeringskort. Handicapparke-ringskortet skal anbringes inden for forruden med kortets forside klart synligt for kontrol, således at gyldig fra og til dato og serienummer tydeligt kan aflæses.

  Afgift ved overtrædelse af reglerne

  § 6. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan der pålæg-ges afgift i medfør af færdselslovens § 122 a, jf. § 121.

  Ikrafttrædelse

  § 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2022.

  Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse om standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune af 14. juli 2018.

  Vedtaget af Teknikudvalget den 20. september 2022.

Andre bekendtgørelser: 

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol 

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort 

Bekendtgørelse om parkeringsskiver 

Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje 

Ovennævnte love og regler opdateres løbende, men det bemærkes, at det til enhver tid er den enkelte borgers eget ansvar at holde sig opdateret om, hvilke love og regler som gælder for standsning og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune.