Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Private fællesveje

Lyngby Taarbæk Kommune er vejmyndighed for ca. 95 km private fællesveje

Det er grundejerne, hvis ejendom grænser til den private fællesvej, der har ansvaret for vedligeholdelse, renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af vejen.

Hvad er en privat fællesvej?

En privat fællesvej er en vej eller sti, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for flere ejendomme end den ejendom, som færdselsarealet ligger på.

Privat vej:

En privat vej, er ikke det samme som en privat fællesvej. En privat vej er en intern vej på en større ejendom, en indkørsel el.lign., der ikke bruges af flere ejendomme, og som er lukket for offentlig trafik. Kommunen er ikke vejmyndighed for private veje

Hvilke veje er private fællesveje?

På kortet herunder kan du se, hvilke veje der er offentlige veje (stats- og kommuneveje), private fællesveje samt private veje.

Opsigelse/tilbagekaldelse af vedligeholdelsesordning

 • Læs mere om opsigelse/tilbagekaldelse af vedligeholdelsesordning

  Her kan du læse høringsnotatet vedr. opsigelses/tilbagekaldelse af vedligeholdelsesordning på private fællesveje.

  Den offentlige høring forløb fra den 05-09-2019 til den 19-09-2019. Kommunen har modtaget 180 høringssvar. Høringsvarene er grupperet og skrevet sammen.

  Læs høringsnotat her.

  Der er flere grundejere, der har modtaget et brev, der henviser til bopælsadresse i stedet for den vejstrækning, som vedligeholdelsesordningen gælder for. Dette skyldes en fejl i den måde kommunens IT-system var indstillet.

  Berørte grundejere har derfor modtaget besked herom.

  Lyngby-Taarbæk Kommune gør opmærksom på, at brevet først udsendt forsat gælder – der er således tale om en teknisk rettelse til brevet.

Grundejerforpligtigelser ved Private Fællesveje

 • Læs mere om grundejerforpligtigelserne her

  Grundejerens pligter er forskellige alt efter, om ejendommen grænser op til en offentlig vej og sti eller en privat fællesvej og sti.

  Pligterne gælder som udgangspunkt, uanset om grundejeren har adgang til vejen. Det gælder ikke kun den vej, ejendommen har udkørsel til, men også eventuelle øvrige veje, der grænser op til grunden.

  Vedligeholdelse og istandsættelse

  Det er de grundejere, hvis ejendom grænser til vejen, som har ansvaret for, at vejen er i en ordentlig stand og ikke udgør en færdselsmæssig risiko. Kommer en forbipasserende til skade på din del af den private fællesvej på grund af fx huller og ujævnheder, risikerer du at skulle betale erstatning.

  Renholdelse

  Grundejeren skal holde fortov, rabatter og kørebane rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt ud for ejendommen. Affaldet må ikke fejes ned i rendestenen eller i rendestensbrønde.

  Det anbefales – af hensyn til miljøet – at der ikke benyttes kemiske ukrudtsmidler. Benyt lugejern, damp- eller gasbehandling. Pas på brandfaren ved benyttelse af gas.

  Renholdelsen omfatter renholdelse af vejudstyr (skilte, standere, vejafmærkning), hastighedsdæmpende foranstaltninger og vejafvanding (rendestensrist og brønd samt rørledning til kloakken). Du kan undgå mange oversvømmelser, hvis du fejer rendesten og rister fri for nedfaldne blade m.m.

  Beplantning

  Grundejeren har ansvaret for, at hække og beplantning ikke rager ud over ejendommens skel og derved udgør en gene for færdslen, forringer trafiksikkerheden eller fremkommeligheden. Pligten til at klippe hække og beskære beplantningen gælder også omkring skilte, brandhaner og gadebelysning. Lyset skal uhindret kunne nå vejarealet.

  Læs mere under Beskæring af beplantning langs veje og stier

  Snerydning og glatførebekæmpelse

  På fortov, stiarealer og kørebane ud for ejendommen skal grundejeren rydde for sne og foretage glatførebekæmpelse umiddelbart efter snefald eller glat føre er indtruffet. Undgå at bruge salt til glatførebekæmpelse af fortove, da salt ødelægger fliserne. Brug i stedet grus eller sand.

  Læs mere på siden Snerydning og glatførebekæmpelse